⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

วัตถุประสงค์

        เมืองเพชร.คอม (MuangPhet.Com) เปิดให้บริการสำหรับ พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีและบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และมิตรภาพที่ดีต่อกัน แบ่งบันวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิตและภูมปัญญา ในแบบฉบับของตนเองอย่างเสรี โดยมุ่งหวังจะให้เกิดเป็นชุมชนคนเพชรในโลกไซเบอร์ และเป็นสังคมในอุดมคติ ที่ผู้คนเป็นเสมือนญาติสนิท มิตรสหาย มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติกัน พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เท่าที่โอกาสและความสามารถจะอำนวยและโดยไม่เบียดเบียนกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
        เมืองเพชร.คอม ขอเป็นสื่อกลางสำหรับการสื่อสารถึงกันในทางสร้างสรรค์ เผยแพร่และถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละผู้ละคน จากผู้ใหญ่สู่เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ อันอาจจะนำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดกระบวนการขบคิด ความฝัน จินตนาการ ซึ่งอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโลกของความเป็นจริงข้างนอกนั่น ด้วยการเป็นผู้รับและผู้ให้อย่างนอบน้อม
        สุดท้ายคือความภาคภูมิใจ ที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี และด้วยสำนึกรักบ้านเกิด

คิดถึงเธอ เพชรบุรี
เว็บมาสเตอร์
มีนาคม 2553

***อาจจะมีป้ายหรือข้อความโฆษณา หากว่าจะก่อเกิดเป็นรายได้ขึ้นมาบ้าง นั่นก็เพียงเพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าโดเมนเนม (MuangPhet.Com) ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และอื่นๆอันสืบเนื่องจากการบริหาร จัดการ ดูแล มิได้แสวงหากำไรเชิงการค้าแต่อย่างใด สำหรับท่านเจ้าของกิจการ ร้านค้า ที่ต้องการโฆษณาข่าวสารทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุน เว็บไซต์เมืองเพชร.คอม ติดต่อ 081 9182546