⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดเพชรบุรี


ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด

        ต้นตาลโตนดมีมากในจังหวัดนี้มาแต่โบราณ ให้น้ำตาล ที่มีรสหวานแหลม เป็นที่ขึ้นชื่อกันทั่วไป ผืนนาปลูกข้าว หมายถึง ข้าวพันธุ์ดี อาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของ จังหวัด ส่วนเทือกเขาสามยอดเบื้องหลัง คือ เขาวัง

คำขวัญ : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
ต้นไม้ประจำจังหวัด : หว้า
ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน
คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงเพชรบุรี
คำร้อง-ทำนอง (ไม่ทราบผู้แต่ง)

      บุรีเอ๋ยบุรีรมย์เรือง โฉมเอยโฉมเมือง งามประเทืองเรืองฝัน
พริ้งพราวราวพรหมภินันท์ เพชรบุรีรัมย์ลอยฟ้ามาสู่ดิน
พร่างเพชรพลอยแพรว สมแล้วเมืองปราณ วิมานถิ่นถวิล
เลิศบุรินทร์ เลื่องลือระบิลสินไพร
        เพชรเอ๋ยเพชรบุรีศรีไทย แผ่นดินแดนใจของผองไทยทั่วกัน
บุรีเอ๋ยบุรีโอฬาร รักเคยสำราญ แก่งกระจานธารใส
วิมานสวรรค์ชั้นใด เพชรบุรีเราให้เอาไว้ในอุรา
พร่างเพชรพลอยแพรว สมแล้วเมืองปราณ ตาลน้ำตาลหวานซ่านดินฟ้า
ใครได้มา จากไปโศกาซมซาน
        เพชรเอ๋ยเพชรบุรีศรีไทย แผ่นดินแดนใจของผองไทยทั่วกัน
บุรีเอ๋ยบุรีรมย์ราย พระเคยเยื้องกรายเดินหาดทรายสนาน
เขาหลวงเป็นสรวงสำราญเขาวังเป็นบ้านสถานสถิตองค์
ร่างเพชรพร้อมพริ้ม แย้มยิ้มยวนใจ ทักทายขวัญให้รอมหลง
ลืมไม่ลง ไม่ตายแล้วคงพบกัน เพชรเอ๋ยเพชรบุรีศรีไทย
แผ่นดินแดนใจของผองไทยทั่วกัน

         เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๒๓ กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา
        เพชรบุรี มีพื้นที่ ๖,๒๕๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพเมียนม่าร์ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ๓ สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง
       จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์

การเดินทาง

        รถยนต์  ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ   แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๔ ไปจังหวัดเพชรบุรี  รวมระยะทางประมาณ ๑๒๓ กิโลเมตร  หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี  เป็นระยะทาง ๑๖๖ กิโลเมตร

       รถโดยสารประจำทาง   จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้  ถนนบรมราชชนนี  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙, ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒, ๐ ๒๔๓๕ ๕๖๐๕ หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์  โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๗๔๐๘ นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสายที่วิ่งผ่านเพชรบุรี เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร  สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี เป็นต้น จากกรุงเทพฯ ยังสามารถเดินทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรีได้ คือ กรุงเทพฯ – ชะอำ,  กรุงเทพฯ–ท่ายาง,  กรุงเทพฯ–บ้านแหลม อีกด้วย นอกจากนี้จากตัวเมืองเพชรบุรียังมีรถโดยสารไปหัวหิน  ปราณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและราชบุรี

         รถไฟ จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอำเภอชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง สอบถามรายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐,  ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐,   ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.railway.co.th และยังมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน  สอบถามรายละเอียดติดต่อ โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๐๒

การเดินทางจากตัวเมืองเพชรบุรีไปอำเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง

อำเภอบ้านลาด          ๘ กิโลเมตร
อำเภอบ้านแหลม        ๑๒  กิโลเมตร
อำเภอท่ายาง            ๑๘  กิโลเมตร
อำเภอเขาย้อย           ๒๓  กิโลเมตร
อำเภอหนองหญ้าปล้อง ๓๔  กิโลเมตร
อำเภอชะอำ            ๔๐  กิโลเมตร
อำเภอแก่งกระจาน     ๕๗ กิโลเมตร
อำเภอหัวหิน            ๖๖  กิโลเมตร
อำเภอเมืองประจวบฯ   ๕๘ กิโลเมตร
จังหวัดราชบุรี            ๕๔ กิโลเมตร

***ข้อมูล : จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา
ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี
สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
แผนที่