เมืองเพชรโฟโต้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จประพาสเขาวังจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2504

|| ถัดไป >>